Przedszkole nr 422 z siedzibą zastępczą ul. Wrzeciono 24 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.przedszkole422.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • nie zawsze zapewnione są opisy alternatywne,
 • nagrania wideo nie zapewniają napisów, transkrypcji tekstowej oraz audiodeskrypcji,
 • dokumenty do pobrania nie zawsze są dostępne lub nie posiadają tekstowej alternatywy,
 • nie zawsze listy bądź nagłówki zdefiniowane są w sposób semantyczny
 • odnośniki nie zawsze są wystarczająco wyróżnione lub usunięty jest z nich fokus,
 • nie jest zapewniony odpowiedni kontrast między tłem a tekstem,
 • treść prezentowana jest w postaci obrazów,
 • tytuły stron mogą nie być wystarczająco opisowe
 • odnośniki powodujące otwarcie nowej karty przeglądarki nie informują o tym fakcie,
 • występuje efekt jąkania,
 • nie ma możliwości skorzystania z wyszukiwarki lub mapy strony,
 • występują treści obcojęzyczne bez poprawnej deklaracji języka,
 • występują błędy parsowania
 • ramki nie są opatrzone tytułem.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Do głównej treści strony można przenieść się za pomocą skrótu Alt+S lub Alt+Shift+S w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Skwarka, adres e-mail do osoby odpowiedzialnej, askwarka@eduwarszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 6696229. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Do obecnej siedziby (ul. Wrzeciono 24) Przedszkola nr 422 można dojechać komunikacją miejską:

 • autobusem (przystanek Wrzeciono, Przy Agorze),
 • tramwajem (przystanek: Przy Agorze, Metro Młociny),
 • metrem (stacja: Młociny).

Brak w okolicy postoju taksówek. Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku przy ul. Wrzeciono 24

 1. Do budynku przedszkola prowadzą dwie furtki. Jedna znajduje się od strony Wrzeciono, druga od strony ul. Przy Agorze na wysokości bloku mieszkalnego przy ul. Wrzeciono 28. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy placówki (7:00 – 17:30)
 2. Przedszkole 422 mieści się na pierwszym piętrze. Do głównego wejścia nie prowadzi podjazd. Dla potrzebujących udostępniamy platformę do podjazdu.
 3. Toaleta dla interesantów znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób korzystających z wózków.
 4. Placówka nie posiada parkingu ogólnodostępnego, jak również miejsc parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się:
  1. w odległości około 500 metrów od drzwi wejściowych do budynku
   – róg ul. Nocznickiego i ul. Kasznicy (dawniej Balcerzaka),
  2. w odległości około 350 metrów od drzwi wejściowych do budynku
   – w pobliżu budynku mieszkalnego ul. Przy Agorze 18.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Przedszkole nie posiada mobilnej pętli indukcyjnej.
 7. Drzwi pomieszczeń nie są oznakowane tabliczkami z napisami w alfabecie Braille’a, nie posiadamy oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez najbliższe dla kondygnacji pierwszego pietra wydzielone przeciwpożarowo 4 wyjścia ewakuacyjne.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej “osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Przedszkolem nr 422        w Warszawie przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail:  kontakt.p422@eduwarszawa.pl, tel.: 22 669 62 29

Osoby uprawnione – klienci Przedszkola nr 422 w Warszawie w celu załatwienia sprawy w przedszkolu mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych w pkt 1, podając datę oraz godzinę wizyty w przedszkolu oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia przedszkole zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.